ناحیه پلدختر

پلدخترمرکزصیفی کاری استان بوده وبسیاری از صیفیجات این شهرستان علاوه برتامین بخش زیادی از نیازمندی استان به دیگراستانهای کشور صادر می گردد. این ناحیه با3نفر نیروی انسانی؛  4 باب جایگاه سوخت؛  2 باب جایگاه CNG 8/سوخت استان رابه خود اختصاص می دهد


 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066