ناحیه مرکزی لرستان

این ناحیه وظیفه تامین سوخت مرکز استان و سه فرمانداری نورآباد ، الشتر و چگنی را بر عهده دارد. دارای 7 نفر نیروی انسانی ، 43 جایگاه سوخت ، 24 جایگاه CNG  می باشد و 39 % از سوخت استان در این ناحیه به مصرف می رسد.