ناحیه بروجرد

دارای 80 نفر نیروی انسانی ، 9 جایگاه سوخت ، 9 جایگاه CNG  می باشد . ازمهمترین واحدهای صنعتی ناحیه عبارتند نساجی بروجرد،ماشین سازی ، داروسازی اکسیر و ...