قیمت فرآورده ها

 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
۱
بنزین موتور لیتر
۱۰۰۰۰
۲  بنزین سوپر
لیتر
۱۲۰۰۰
۳  نفت گاز
 لیتر ۳۰۰۰
۴
 نفت کوره
 لیتر  ۳۰۰۰
۵  نفت سفید
 لیتر ۱۵۰۰
۶
گاز مایع
کیلوگرم

 ۲۳۰۰

۷  ATK
 سنت/گالن بر مبنای دلار ۱۵۷
۸
 ATK
 سنت/گالن بر مبنای یورو  ۱۳۱
۹  ATK
 لیتر/ریال ۱۵۷۸۳

 

 تماس با ما:

 خرم آباد - خیابان شریعتی - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان

تلفن مرکز مخابرات :33303027-066 - 33303026-066

تلفن روابط عمومی :33319067-066